Bono East Region/

 1. Atebubu Amantin
 2. Kintampo North
 3. Kintampo South
 4. Nkoranza North
 5. Nkoranza South
 6. Pru East
 7. Pru West
 8. Sene East
 9. Sene West
 10. Techiman North
 11. Techiman South